Thêm quy định hỗ trợ bán bảo hiểm qua ngân hàng lành mạnh
Các quy định pháp lý mới sẽ hỗ trợ kênh bancassurance phát triển lành mạnh hơn. Ảnh: Duy Dũng

Hoàn thiện hơn quy định về cung cấp bảo hiểm qua ngân hàng

Theo đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), Thông tư 67/2023/TT-BTC (Thông tư 67) bao gồm: 7 chương, 62 điều và 13 phụ lục. Trong đó, Mục 1, Chương V để quy định chi tiết cụ thể về đại lý bảo hiểm. Theo đó, thông tư đã sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành, cụ thể như: tăng hoa hồng đại lý bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hỗn hợp; đồng thời thay đổi tỷ lệ hoa hồng năm thứ nhất của bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm liên kết đơn vị; quy định mức thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm và các quyền lợi khác theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Như vậy, cùng với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định 46/2023/NĐ-CP, Thông tư 67 đã thêm một bước hoàn thiện về quy định liên quan tới hoạt động đại lý bảo hiểm, từ đó sẽ hỗ trợ các kênh đại lý; bao gồm các đại lý là tổ chức tín dụng hoạt động quy củ, lành mạnh và an toàn hơn.

Cụ thể, cùng với quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, Điều 62 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP vừa qua đã bổ sung các yêu cầu đối với đại lý bảo hiểm là tổ chức tín dụng. Theo đó, tại mỗi chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phải thiết lập một quầy giao dịch riêng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, tách biệt với khu vực hoạt động nghiệp vụ khác của tổ chức tín dụng.

Đồng thời, tại Thông tư 67/ quy định rõ, trong quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm, đại lý bảo hiểm hoặc nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải cung cấp đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, sử dụng các tài liệu do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cung cấp.

Mặt khác, đối với các sản phẩm bảo hiểm phức tạp như sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, Thông tư số 67 đã bổ sung quy định yêu cầu đại lý bảo hiểm phải thực hiện ghi âm quá trình tư vấn bảo hiểm.

Ngoài ra, thông tư bổ sung các yêu cầu đối với các tài liệu trong hợp đồng bảo hiểm. Đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dài hạn, có giá trị hoàn lại, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp bản giấy tài liệu tóm tắt cho bên mua bảo hiểm và phải có xác nhận của bên mua bảo hiểm để giúp người mua bảo hiểm dễ dàng tiếp cận hơn với các thông tin, hiểu rõ hơn về sản phẩm, quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước khi quyết định giao kết hợp đồng.

Thời gian cân nhắc 21 ngày tham gia bảo hiểm được xác định kể từ khi bên mua bảo hiểm xác nhận đã nhận được các tài liệu nêu trên.

Đảm bảo quyền chủ động lựa chọn của khách hàng

Thông tin với phóng viên, đại diện cơ quan quản lý cho biết, để đảm bảo quyền chủ động lựa chọn tham gia bảo hiểm của khách hàng, ngoài các tài liệu minh họa bán hàng, tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm, đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư và hưu trí, Điều 97 của Nghị định số 46/2023/NĐ-CP mới đây cũng bổ sung yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập công cụ tính toán trên website của doanh nghiệp và hướng dẫn để khách hàng có thể chủ động, tự xây dựng kế hoạch bảo hiểm phù hợp với bản thân trước khi lựa chọn giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Tuy nhiên, để nâng cấp độ bảo vệ quyền chủ động tham gia của khách hàng, Thông tư số 67 đã bổ sung quy định tổ chức tín dụng không được tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trong thời hạn trước 60 ngày và sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân toàn bộ khoản vay.

Bên cạnh đó, bên cạnh các quy định chi tiết tại Nghị định 46/2023/NĐ-CP, Thông tư 67 tiếp tục có quy định tăng cường trách nhiệm giám sát và đảm bảo chất lượng của hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Cụ thể, tại Thông tư số 67 đã bổ sung một số quy định nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc giám sát và kiểm soát chất lượng của hoạt động bancasurance. Chẳng hạn như, doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện việc giám sát và kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động giới thiệu, tư vấn sản phẩm bảo hiểm của các nhân viên của tổ chức hoạt động đại lý, kịp thời phối hợp với tổ chức hoạt động đại lý để kiểm tra, rà soát, xử lý các khiếu nại của bên mua bảo hiểm liên quan đến việc tư vấn của nhân viên của tổ chức hoạt động đại lý và xử lý vi phạm (nếu có).

Thông tin rõ ràng giữa sản phẩm bảo hiểm và sản phẩm tín dụng

Thông tư số 67/2023/TT-BTC yêu cầu các ngân hàng hoạt động đại lý phải thông tin rõ cho khách hàng các sản phẩm bảo hiểm được phân phối qua tổ chức tín dụng, không phải là sản phẩm của tổ chức tín dụng và việc tham gia sản phẩm bảo hiểm không phải là điều kiện bắt buộc để sử dụng các dịch vụ, sản phẩm khác của tổ chức tín dụng.