Như chúng ta đã biết, V.I. Lênin coi các tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân, là người lãnh đạo nhằm “lôi cuốn quần chúng vào giải quyết một cách tự giác các vấn đề của Đảng”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. “Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ”. Chi bộ là nơi trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với đảng viên, quần chúng; góp phần tuyên truyền, vận động, tập hợp, giáo dục, thuyết phục quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chi bộ là nơi đảng viên sinh hoạt nhiều nhất, bộc lộ tính cách, sở trường, thế mạnh cũng như thiếu sót, khuyết điểm, những sai lệch trong tư tưởng của đảng viên. Từ chi bộ, đảng viên có điều kiện để rèn luyện, phấn đấu, từng bước giữ gìn, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, lập trường cách mạng, góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sinh hoạt chi bộ có vai trò và tác dụng rất quan trọng, đảm bảo cho chi bộ và mỗi đảng viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Vì vậy, củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề thường xuyên, là việc làm không thể thiếu. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng tốt, mỗi đảng viên cần nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ thì tính Đảng được phát huy, sức chiến đấu của Đảng được tăng cường, sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ nét.

Đảng bộ Cục QLTT vinh dự được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
Quang cảnh hội nghị

“Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Theo đó, đảng viên là nhân tố cơ bản nhất, năng động nhất của tổ chức đảng và tổ chức cơ sở đảng với các chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là “sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”. Chi bộ là một tổ chức lãnh đạo chính trị, chứ không phải là một tổ chức hành chính. Sinh hoạt chi bộ chính là trường học để rèn luyện cấp ủy, bí thư cấp ủy và các đảng viên. Sinh hoạt chi bộ không chỉ là nơi để tuyên truyền quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, triển khai các nhiệm vụ chính trị mà còn là nơi lường đón những quan điểm sai trái, đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng từ sớm, từ xa; là phương cách để phòng bệnh, chữa bệnh khi căn bệnh đó “còn trong trứng nước”.

Đảng bộ Cục QLTT vinh dự được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
Đồng chí Nguyễn Thị Hương, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức ĐUK thông qua báo cáo tổng kết

Với ý nghĩa, tầm quan trọng nói trên, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, quy định để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, có thể kể đến như: Chương trình hành động số 18 thực hiện Nghị quyết 21; Nghị quyết 16 về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”; Quy định 1193, Quy định 17, Kết luận 29 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 11 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh. Ngay sau khi các văn bản được ban hành, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã vào cuộc quyết liệt, kịp thời, đồng bộ để quán triệt, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đảng bộ Cục QLTT vinh dự được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
Đồng chí Nguyễn Trọng Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối quán triệt một số nội dung

Đảng bộ Cục QLTT gồm có 04 Chi bộ trực thuộc với 48 đảng viên. Nhận thức sâu sắc tổ chức cơ sở Đảng là tế bào nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, trong suốt những năm qua, Đảng bộ luôn lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động; bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng; coi trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho Đảng bộ. Bên cạnh đó, Đảng bộ thường xuyên chú trọng triển khai các văn bản của cấp trên, nhất là Hướng dẫn 12 của Trung ương, Nghị quyết 16 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 01 và 11 của Đảng bộ Khối gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Kết luận 21 khóa XIII. Sau khi được học tập, quán triệt, Đảng ủy, các chi ủy, chi bộ và đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của tập thể, từng cá nhân đối với công tác xây dựng Đảng và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, bên cạnh BCH gồm có 07 đồng chí (trong đó 04 đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp là Bí thư các chi bộ), Đảng ủy chỉ định thêm 04 đồng chí vào tổ giúp việc. Ngay sau khi có các văn bản cấp trên, Đảng ủy đã kịp thời nghiên cứu, ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng nội dung, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để các chi bộ sinh hoạt; đồng thời phân công cụ thể cho từng đồng chí Đảng ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ. Định kỳ hằng tháng Đảng ủy họp đánh giá kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đề ra nhiệm vụ tháng tới; đặc biệt quan tâm đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên; kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhắc nhở những đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, những tồn tại, hạn chế để khắc phục; đồng thời ban hành Nghị quyết để các chi bộ tổ chức sinh hoạt và triển khai nhiệm vụ trong tháng tiếp theo.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn, tài liệu định hướng sinh hoạt và Nghị quyết của Đảng ủy, các chi bộ đã chủ động đăng ký lịch sinh hoạt lên phần mềm đúng thời gian. Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt được tập thể cấp ủy chuẩn bị hết sức chu đáo, có bàn bạc, thảo luận, thống nhất, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí và thông báo trước cho đảng viên về thời gian, nội dung để chuẩn bị ý kiến phát biểu. Quá trình sinh hoạt, chủ trì luôn bám sát Hướng dẫn 12, Quy định 17 để thực hiện; việc điều hành đảm bảo khoa học, bài bản, rõ người, rõ việc, rõ nội dung, đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt, phát huy dân chủ, hết sức uyển chuyển, linh hoạt, gợi mở để đảng viên tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến sôi nổi.

Hiện nay, Đảng, Nhà nước ta đang đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ với sự phát triển bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn cầu, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, tình hình chính trị thế giới có nhiều xung đột, giá cả leo thang… Lợi dụng những vấn đề đó, các thế lực thù địch, phản động tăng cường các chiêu thức, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước. Đây cũng là thời điểm nảy sinh những nhận thức khác nhau, thậm chí sai trái. Trước những vấn đề trên, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính xác, đúng định hướng cho đảng viên trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp; chủ động giáo dục, nhắc nhở những đảng viên, quần chúng có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, nói không đi đôi với làm, nói, viết, làm trái với chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kiên quyết chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi cá nhân; nêu cao cảnh giác, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phản động, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, cộng với tình thương yêu đồng chí là liều “vắc-xin” hiệu quả để phòng và chống nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. “Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, vậy nên Đảng bộ luôn xác định, muốn xây dựng Đảng bộ, các chi bộ vững mạnh trước hết phải tập trung vào xây dựng đội ngũ đảng viên. Tuy nhiên, để có đảng viên “tốt”, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, tư tưởng chính trị cho đảng viên; một khi “tư tưởng đúng thì hành động mới đúng”, còn “tư tưởng không thông thì vác bình tông cũng nặng”. Do vậy, trong sinh hoạt chi bộ đã chú trọng nhiều giải pháp để giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên; nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa, với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực, đẩy lùi cái tiêu cực”. Đảng ủy xây dựng các tiêu chí để các chi bộ xem xét, đề xuất biểu dương, khen thưởng các đảng viên có thành tích xuất sắc. Định kỳ hằng tháng, tại lễ chào cờ, Đảng ủy đã tổ chức biểu dương, khen thưởng nhiều cá nhân. Qua đó, động viên, khích lệ, nhân rộng được nhiều đảng viên tốt. Bên cạnh đó cũng nhắc nhở, phê bình đối với những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ được các chi ủy hết sức quan tâm, ngày càng chú trọng hơn. Để phát huy hiệu quả, vai trò của đồng chí chủ trì hết sức quan trọng, quá trình điều hành phải dân chủ, tạo được không khí cởi mở, chân thành; biết động viên, khuyến khích, những ý kiến xây dựng, thẳng thắn, trung thực phải được tôn trọng, tiếp thu một cách cầu thị; đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, phê phán những cá nhân vi phạm, có ý kiến thiếu tính xây dựng, bảo thủ trong trao đổi, thảo luận. Việc sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Cục, nội dung đánh giá tình hình tư tưởng đảng viên, đánh giá việc thực hiện các nội dung đăng ký nêu gương, nội dung làm theo tư tưởng, đạo phức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm điểm kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hằng năm luôn được quan tâm thực hiện, gắn với công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình. Thông qua đó, làm cho đảng viên thấy rõ được trách nhiệm, quyền lợi và sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Trước đây, khi sinh hoạt chi bộ có rất ít ý kiến phát biểu, đa phần tập trung nhiều vào chuyên môn nhưng đến nay gần như tất cả đảng viên tham dự sinh hoạt đều phát biểu ý kiến, chất lượng ý kiến tương đối tốt, có chiều sâu, đúng trọng tâm, trọng điểm, thẳng thắn.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, chất lượng sinh hoạt chuyên đề cũng được các chi bộ hết sức quan tâm, bám sát các chuyên đề theo định hướng của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Cục và mở rộng chuyên đề theo tình hình của chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt được duy trì đều đặn hàng quý, nội dung, hình thức khá phong phú, đa dạng; trước khi sinh hoạt đều phân công đảng viên chuẩn bị nội dung chu đáo, gửi trước cho các đảng viên trong chi bộ để chuẩn bị ý kiến phát biểu; không khí sinh hoạt dân chủ, cởi mở. Kết quả sinh hoạt mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho tổ chức đảng và đảng viên.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt là một điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng. Buổi sinh hoạt chi bộ áp dụng phần mềm “Quản lý sinh hoạt Đảng” đã tạo nên sự khác biệt, sự chuyển biến, sự đổi mới so với trước đây. Là một Đảng bộ vinh dự được thử nghiệm phần mềm sớm, những ngày đầu mới thử nghiệm, một số chi bộ còn chưa quen thao tác, quên mở phần mềm để đăng ký, để sinh hoạt, Đảng ủy đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở. Đến nay việc sử dụng tương đối chỉnh chu, bài bản, các chi bộ chăm lo từ việc đăng ký lịch, quá trình sinh hoạt chuẩn bị đầy đủ máy tính kết nối mạng, mở phần mềm để sinh hoạt online, kết thúc sinh hoạt chủ trì có kết luận, phân công nhiệm vụ, ban hành nghị quyết để thực hiện; có báo cáo, chấm điểm đầy đủ, đúng quy định.

Để nâng cao chất lượng chi bộ thì việc nâng cao chất lượng sinh hoạt là yếu tố quan trọng, bên cạnh đó việc nâng cao chất lượng chi ủy, đảng viên là yếu tố tiên quyết. Do vậy Đảng ủy luôn quan tâm công tác rà soát, quy hoạch đội ngũ chi ủy của các chi bộ, lựa chọn những nhân tố có phẩm chất, đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, tâm huyết; thường xuyên cử các đồng chí trong cấp ủy tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, đảm bảo nguồn kết nạp đảng viên về chất lượng, không chạy theo số lượng. Hằng năm, Đảng ủy đều tổ chức làm việc với các đoàn thể, nhất là tổ chức đoàn thanh niên để phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên từ các quần chúng ưu tú. Công tác kết nạp bảo đảm đúng quy định, quy trình, thủ tục, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên, nhiều đảng viên sau khi được kết nạp đã được phân công, bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng các chi bộ, đảng viên ngày càng được Đảng bộ quan tâm, đổi mới từ lựa chọn, xây dựng tiêu chí đến khâu tổ chức thực hiện, luôn đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch, gắn với kết quả cụ thể của từng tập thể, cá nhân. Công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết được quan tâm tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp; phát hiện, nhân rộng nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo từ các chi bộ. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và Đảng bộ.

Để tránh tình trạng “đầy túi quần thông cáo, đầy túi áo chỉ thị” mà công việc vẫn không chạy hay tình trạng “miệng hô dân chủ nhưng làm quan chủ”, Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo UBKT xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT đối với các chi ủy, chi bộ, người đứng đầu về trách nhiệm nêu gương, về những việc đảng viên không được làm, việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, điều lệ Đảng, nhất là việc tổ chức sinh hoạt chi ủy, chi bộ, việc ghi chép biên bản, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở .v.v. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các thiếu sót, hạn chế để các chi bộ học hỏi, rút kinh nghiệm; phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có vi phạm. Sau các đợt kiểm tra, giám sát, chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ từng bước được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả trên, hoạt động của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục vẫn còn đó những khó khăn, hạn chế do địa bàn hoạt động rộng. Trong số 4 chi bộ thì có đến 03 chi bộ ghép (mỗi chi bộ gồm 02 đội QLTT, bình quân 10 đảng viên sinh hoạt), công việc chuyên môn nhiều, lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là lĩnh vực nóng, tương đối nhạy cảm, làm việc không kể ngày đêm, biên chế ít. Do vậy công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, đồng lòng, trong những năm qua, Đảng bộ Cục QLTT luôn hoàn thành tốt, xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ Cục QLTT vinh dự được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ Cục QLTT vinh dự được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
Trao giấy khen cho các tổ chức đảng có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận những kết quả Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh và các tổ chức đảng trực thuộc đã thực hiện trong quá trình triển khai nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của chi bộ đối với sự lãnh đạo của Đảng, trong đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên. Phân tích một số hạn chế trong sinh hoạt chi bộ thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiếp tục đổi mới phương pháp sinh hoạt chi bộ sát thực tiễn; nghiên cứu thực hiện hiệu quả và sớm ban hành chương trình hành động theo nội dung Nghị quyết số 16-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Đảng bộ Cục QLTT vinh dự được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi
Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đối với công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân, cấp ủy các cấp, cần nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các nội dung quy định, hướng dẫn mới. Quá trình kiểm điểm cần phát huy dân chủ; phân tích rõ các tồn tại, hạn chế; làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy…Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm điểm cuối năm chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, hướng dẫn Trung ương, tỉnh đã ban hành.

Nguyễn Văn Hảo
Phó Bí thư Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex