Thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Nghị quyết nêu rõ, ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Đây là Quy định có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, cũng như nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Để việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả trong ngành Tài chính, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy đảng tổ chức tổ chức quán triệt nghiêm túc Quy định số 131-QĐ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy định số 131-QĐ/TW; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra. 

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng thuộc thẩm quyền quản lý; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Tài chính thực hiện nghiêm quy định của Đảng, chỉ đạo của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Công khai thông báo, kết luận kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định. 

Đảng ủy Bộ Tài chính nghiên cứu tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW đến cán bộ, công chức, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; xử lý kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân vi phạm. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính yêu cầu Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Tổng cục thuộc Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có chức năng thanh tra chuyên ngành tăng cường lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch và quy trình nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao thuộc phạm vi phụ trách; thực hiện công khai minh bạch nội dung hoạt động về kiểm tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị thanh tra, kiểm toán theo thẩm quyền. 

Cùng với đó, triển khai tổ chức hội nghị quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW đến cán bộ, công chức trong hệ thống thanh tra ngành Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật, chương trình, kế hoạch và quy trình nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra; thường xuyên rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình hoạt động thanh tra bảo đảm kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo kiểm tra, giám sát đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra. 

Công khai thông báo, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực, tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ trong thảo luận và quyết định các vấn đề theo thẩm quyền; Báo cáo kịp thời, trung thực, khách quan, đầy đủ ý kiến của tập thể lãnh đạo với cấp có thẩm quyền, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Công khai thông báo, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo quy định. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên là đối tượng kiểm tra, giám sát, bị thi hành kỷ luật, thanh tra, kiểm toán có trách nhiệm không thực hiện những yêu cầu, đòi hỏi nằm ngoài nội dung kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra. Đồng thời, kịp thời phát hiện, tiếp nhận thông tin để xử lý hoặc báo cáo cơ quan có liên quan về hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc hành vi bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực trong khi đang được kiểm tra, giám sát, thanh tra, bị thi hành kỷ luật đảng; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu và thực hiện nghiêm yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình được kiểm tra, giám sát, thanh tra, bị thi hành kỷ luật đảng. 

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính chỉ đạo bảo vệ và khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân phát hiện, phản ánh, tố cáo đúng hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc hành vi bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm người tố cáo sai, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tố chức, cá nhân. 

Cùng với triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính cũng đã ban hành Công văn số 1861-CV/BCSÐ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính, các đơn vị quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex